ข้อตกลง และ เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด (“ชิเซโด้”) เป็นผู้ให้บริการ และ เนื้อหาบนเว็บไซต์ https://www.nars.co.th/ (“เว็บไซต์”) การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลง และ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของชิเซโด้ และ กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และ ที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยท่านรับทราบ และ ตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า และ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่โต้แย้งใดๆ

เมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในขณะนี้ และ/หรือ ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์แล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้แล้ว ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ชิเซโด้ขอความกรุณาท่านโปรดยุติการเข้าชม และ ใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที1. การใช้งานเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา


1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ คลิป รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ ไอคอนปุ่ม การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ และการรวบรวมและเรียบเรียงที่เกี่ยวข้อง ตาราง ข้อมูล กราฟ ราคา เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่างๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ท่านสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิอันเป็นทรัพย์สินของชิเซโด้ และ/หรือบริษัท ชิเซโด้ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแม่ของชิเซโด้ และ/หรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้ให้อนุญาตแก่ชิเซโด้ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของชิเซโด้ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากชิเซโด้ ก่อนดำเนินการ โดยสามารถติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด
8 อาคารทีวัน ชั้น 23-24 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชิเซโด้ ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยชิเซโด้ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้

1.3 บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดูเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานของท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าเท่านั้น และ ท่านตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากชิเซโด้ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้2. ความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้กับการเข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อที่ท่านจะสามารถทำความเข้าใจหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของชิเซโด้
⇒⇒ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล3. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด


3.1 ชิเซโด้จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี ชิเซโด้ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาด และ ไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรมไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของท่าน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ท่านจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น ชิเซโด้จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับ ค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความ จากการเรียกร้อง การกระทำ หรือข้อเรียกร้องจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เนื้อหาจากผู้ใช้ที่มีบนเว็บไซต์ หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ของท่าน (หรือผู้ที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน) ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องต่างๆ เหล่านั้นในทุกกรณี

3.2 ชิเซโด้สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

3.3 หากมีบรรดาข้อมูลรายละเอียด บทความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน โดยชิเซโด้ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับชิเซโด้ หรือแสดงว่าชิเซโด้เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทรรศนะดังกล่าว ท่านจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ

3.4 ชิเซโด้ไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณา คำอธิบายผลิตภัณฑ์ สี หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใดๆ หากการนำเสนอโฆษณาหรือข้อความดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ชิเซโด้ไม่ต้องรับผิดหรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายต่อท่านทุกกรณี

3.5 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ ชิเซโด้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของชิเซโด้ จะไม่ต้องรับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใดๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่ต้องรับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าชิเซโด้จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม4. การเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์


4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของชิเซโด้ ดังนั้น ชิเซโด้จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และ ขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

4.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของชิเซโด้
ชิเซโด้ยินดีที่จะให้การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของชิเซโด้ หากท่านประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของชิเซโด้ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(1) การเชื่อมโยงต้องเชื่อมโยงมายัง https://www.nars.co.th/
(2) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อชิเซโด้ โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวจะเป็นผลโดยตรงหรือผลโดยอ้อมของการเชื่อมโยงดังกล่าว
(3) การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นๆ มีความเกี่ยวข้องกับชิเซโด้ หรือได้รับการสนับสนุนจากชิเซโด้
(4) การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของชิเซโด้ และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
(5) การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่า ชิเซโด้สนับสนุนเว็บไซต์หรือมีความร่วมมือใดๆ ระหว่างชิเซโด้ หรือ องค์กรใดๆ
(6) การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของชิเซโด้
(7) ชิเซโด้ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี ชิเซโด้ของสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงนี้
(8) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ชิเซโด้สงวนสิทธ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของชิเซโด้แต่เพียงผู้เดียว5. ภาระผูกพัน และ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเว็บไซต์


5.1 ในการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและคำเตือนหรือข้อปฏิบัติพิเศษในการเข้าถึง และ เข้าใช้ที่ประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์

5.2 ท่านจะต้องเข้าใช้เว็บไซต์โดยปฏิบัติตามกฎหมาย จารีตประเพณี ศีลธรรม และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ด้วยความสุจริต ห้ามไม่ให้มีการใช้หรือติดต่อเว็บไซต์นี้เพื่อสร้างความขัดแย้ง หรือสร้างความเสียหายใดๆ ต่อเว็บไซต์ เนื้อหา หรือมาตรการด้านความปลอดภัย หรือคุกคามหรือดูหมิ่นชิเซโด้ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือบุคลากรของชิเซโด้อย่างเด็ดขาด และ จะต้องไม่มีการส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ (Spam) มายังหรือผ่านเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด

5.3 ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่ง แจกจ่าย จัดเก็บ หรือทำลายสิ่งใดๆ (ก) โดยละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ข) ในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของผู้อื่น หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือ (ค) หมิ่นประมาท อนาจาร คุกคาม และ ก่อให้เกิดความเกลียดชัง

5.4 หากท่านไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุในข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายสมาชิกออนไลน์ชิเซโด้กรณีท่านเป็นสมาชิกออนไลน์ ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับชิเซโด้ บริษัทแม่ของชิเซโด้ และ/หรือบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาตของชิเซโด้ทั้งสิ้น6. บัญชี/สมาชิกภาพของท่าน


ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์นี้ได้ โดยการเป็นสมาชิก ท่านจะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจำกัดการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อป้องกันความลับและป้องกันการใช้สมาชิกภาพของท่านในทางที่ผิด ท่านตกลงยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ท่านยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น ชิเซโด้ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเมื่อชิเซโด้ตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชิเซโด้7. สิทธิของชิเซโด้


ชิเซโด้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงหรือลบการสื่อสารหรือสิ่งใดๆ ที่

(ก) เป็นการใช้ในทางที่ผิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรืออนาจาร
(ข) เป็นการหลอกลวง ทำให้หลงผิด หรือเข้าใจผิด
(ค) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
(ง) ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ และ/หรือ
(จ) สร้างความขัดแย้ง ความขุ่นเคืองหรือกระทำการใดๆ ที่ชิเซโด้ไม่สามารถยอมรับได้ ตามดุลยพินิจของชิเซโด้ แต่เพียงผู้เดียว อนึ่ง โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านโพสต์หรือส่งเข้ามาจะได้รับการจัดการ และ เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของชิเซโด้8. ข้อมูลทั่วไป


คำแนะนำ คำถาม เอกสาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านส่งเข้ามานอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะถือว่าเป็นข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ ชิเซโด้สามารถใช้ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ จำหน่าย โอน แปล ต่อยอด แจกจ่าย และแสดงข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือนำไปพัฒนาต่อ เป็นข้อมูลเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานอื่นๆ โดยท่านรับทราบว่าการส่งข้อมูลอาจไม่มีการส่งกลับ และ ชิเซโด้อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ผลิต จัดจำหน่าย และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด9. คำรับรอง และ ความรับผิดของผู้เข้าใช้เว็บไซต์


ท่านตกลง และ ยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือว่าชิเซโด้ และ บริษัท ชิเซโด้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของชิเซโด้ และ/หรือ บริษัทในเครือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดในความสูญหาย ความเสียหาย การเรียกร้อง ค่าปรับ ค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความ จากการเรียกร้อง การกระทำ หรือข้อเรียกร้องจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ เนื้อหาจากท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ของท่าน (หรือผู้ที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน) ท่านยังยอมรับที่จะชดใช้ค่าสินไหมให้กับชิเซโด้จากความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายความ ซึ่งเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์โรบ็อต สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือการกระทำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดภาระ ที่ไม่สมควรกับโครงสร้างพื้นที่บนเว็บไซต์10. กฎหมายที่กำกับดูแลและข้อพิพาท


การตีความและการบังคับใช้เว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้งาน และ ข้อกำหนดอื่นใดของชิเซโด้ อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ สิทธิและภาระผูกพันทั้งหมด และการกระทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น11. การแยกส่วนของการมีผลใช้บังคับ


หากศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีหรือหน่วยงานรัฐใดๆ ตัดสินว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อใดเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อที่เหลือ ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์